શ્રીમતી વી. આર. શાહ હાઇસ્કૂલ
પાવી જેતપુર
 
Smt. V.R.Shah High School | Calender

શાળાનું સમયપત્રક

શાળાનો સમય

સોમવારથી શુક્રવાર શનિવાર
સવારની પાળી સવારની પાળી
૭-૩૦ થી ૧૧-૨૦ ૭-૩૦ થી ૧૧-૨૦
માત્ર ધોરણ ૧ થી ૪ ના વિદ્યાર્થીઓ માત્ર ધોરણ ૫ થી ૧૨ ના વિદ્યાર્થીઓ વાલી તથા મુલાકાતીઓ માટે
બપોર પાળી બપોર પાળી
૧૧-૩૦ થી ૫-૩૦ ૧૧-૩૦ થી
માત્ર ધોરણ ૫ થી ૧૨ ના વિદ્યાર્થીઓ માત્ર ધોરણ ૧ થી ૪ ના વિદ્યાર્થીઓ