શ્રીમતી વી. આર. શાહ હાઇસ્કૂલ
પાવી જેતપુર
 
Smt. V.R.Shah High School | Dhruvika

ધ્રુવીકા જે. પરમાર

અંગ્રેજીઆંક રોમન આંક અંગ્રેજીઆંક રોમન આંક  
1 I 51 LI  
2 II 52 LII  
3 III 53 LIII  
4 IV 54 LIV  
5 V 55 LV  
6 VI 56 LVI  
7 VII 57 LVII  
8 VIII 58 LVII  
9 IX 59 LIX  
10 X 60 LX  
11 XI 61 LXI  
12 XII 62 LXII  
13 XIII 63 LXIII  
14 XIV 64 LXIV  
15 XV 65 LXV  
16 XVI 66 LXVI  
17 XVII 67 LXVII  
18 XVIII 68 LXVII  
19 XIX 69 LXIX  
20 XX 70 LXX  
21 XXI 71 LXXI  
22 XXII 72 LXXII  
23 XXIII 73 LXXIII  
24 XXIV 74 LXXIV  
25 XXV 75 LXXV  
26 XXVI 76 LXXVI  
27 XXVII 77 LXXVII  
28 XXVIII 78 LXXVIII  
29 XXIX 79 LXXIX  
30 XXX 80 LXXX  
31 XXXI 81 LXXXI  
32 XXXII 82 LXXXII  
33 XXXIII 83 LXXXIII  
34 XXXIV 84 LXXXIV  
35 XXXV 85 LXXXV  
36 XXXVI 86 LXXXVI  
37 XXXVII 87 LXXXXVII  
38 XXXVIII 88 LXXXVIII  
39 XXXIV 89 LXXXIX  
40 XL 90 XC  
41 XLI 91 XCI  
42 XLII 92 XCII  
43 XLIII 93 XCIII  
44 XLIV 94 XCIV  
45 XLV 95 XCV  
46 XLVI 96 XCVI  
47 XLVII 97 XCVII  
48 XLVIII 98 XCVIII  
49 XLIX 99 XCIX  
50 L 100 C