શ્રીમતી વી. આર. શાહ હાઇસ્કૂલ
પાવી જેતપુર
 
Smt. V.R.Shah High School | Donors

દાતાશ્રી

પ્રતિવર્ષ તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને પુરસ્કાર દ્વારા પ્રોત્સાહિત  કરતા દાતાશ્રીઓ

સ્વ. ચંદુલાલ મોતીલાલ
સ્વ. હિંમતલાલ હરગોવિંદદાસ શાહ
સ્વ. કાન્તીલાલ શિયારામ શાહ
સોની જેન્તિલાલ જેઠાલાલ
સ્વ. મંદાકિનીબેન દિનેશચંદ્ર ભટ્ટ
શાહ કંચનલાલ અંબાલાલ
પટેલ ઉત્તમભાઈ હરીભાઈ
શાહ રતનલાલ પુજાલાલ
શાહ રસીકલાલ રતનલાલ
સ્વ. અમિનાબેન એસ. ઈબ્રાહીમ રેન્જર
શાહ ગોવિંદલાલ અંબાલાલ
જમનાબેન સુંદરલાલ શાહ
શાળા પરિવાર તરફથી
સ્વ. જીવણલાલ હિંમતલાલ પંચાલ

નોંધ:- વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરવા ઈચ્છતા દાતાઓએ આચાર્યશ્રીનો સંપર્ક કરવો.