શ્રીમતી વી. આર. શાહ હાઇસ્કૂલ
પાવી જેતપુર
 

પ્રવૃત્તિઓ - પ્રવેશોત્સવ

પ્રવેશોત્સવ

શાળામા નવિન પ્રવેશ મેળવતા વિધ્યાર્થિ ઓ


સ્થળ : જેતપુર પાવી
તારીખ : 22/06/2010

પ્રવૃત્તિઓ