શ્રીમતી વી. આર. શાહ હાઇસ્કૂલ
પાવી જેતપુર
 

પ્રવૃતિઓ

હાઉસ પધ્ધતિ 28/01/2011

પ્રવૃતિ

વિગતવાર

પ્રવેશોત્સવ 22/06/2010

પ્રવેશોત્સવ

વિગતવાર

દશેરાનો ઉત્સવ

દશેરાનો ઉત્સવ

વિગતવાર

રક્ષાબંધનની ઉજવણી

રક્ષાબંધનની ઉજવણી

વિગતવાર