શ્રીમતી વી. આર. શાહ હાઇસ્કૂલ
પાવી જેતપુર
 

ફોટો ગૅલૅરી

Yoga (1)
Yoga


WordPopulationEducat... (1)
WordPopulationEducationWeek


TreePlantationProgra... (1)
TreePlantationProgramme


GaouriVrat (2)
GaouriVrat


ATeacherFarewellprog... (1)
ATeacherFarewellprogramme


SANKALPRELI (1)
SANKALPRELI


PRAVESOTSAV (1)
PRAVESOTSAV


IndependenceDay (4)
IndependenceDay


Garba (3)
Garba