શ્રીમતી વી. આર. શાહ હાઇસ્કૂલ
પાવી જેતપુર
 

સ્ટાફની માહિતી

બારીયા બચુભાઈ મનસુખભાઈ

Designation:હેડ.કલાર્ક  

રાઠવા ચંદુભાઈ તેરસીંગભાઈ

Designation:સીની. કલાર્ક  

રાઠવા સોમસીંગભાઈ તેરસીંગભાઈ

Designation:જુની. કલાર્ક  

પરીખ દિનેશચંદ્ર રમણલાલ

Designation:પ્યુન 

દરજી રાકેશકુમાર ઠાકોરલાલ

Designation:પ્યુન 

પ્રજાપતિ કમલેશ મણીલાલ

Designation:પ્યુન 

બારીયા હિરેનભાઈ કંચનભાઈ

Designation:પ્યુન 

પરમાર રાજેન્દ્રભાઈ હીરાભાઈ

Designation:આસી.ટીચર 

શાહ રાજેશકુમાર વિઠ્ઠલદાસ

Designation:આસી.ટીચર 

રાઠવા રિકેશકુમાર જગાભાઈ

Designation:આસી.ટીચર 

શાહ બીનાબેન રમેશભાઈ

Designation:આસી.ટીચર 

મકવાણા હેમલતાબેન મગનભાઈ

Designation:આસી. ટીચર 

ટપલા ઉમરફારૂક યાકુબ

Designation:આસી ટીચર 

શાહ ચીરાગ વિનોદચંદ્ર

Designation:આસી ટીચર 

પંચાલ નિલયકુમાર કૃષ્ણકાંત

Designation:આસી ટીચર 

પરીખ સતિષકુમાર ચંદ્રવદન

Designation:આસી.ટીચર 

રાઠવા જેસિંગભાઈ એમ.

Designation:આસી.ટીચર 

રશ્મિબેન પ્રફુલચંદ્ર પરીખ

Designation:આસી. ટીચર 

રાઠવા સોમાભાઈ મોહનભાઈ

Designation:આસી. ટીચર 

કૌશિકકુમાર નગીનદાસ શાહ

Designation:આસી. ટીચર 

કોલી હિંમતભાઈ મનજીભાઈ

Designation:આસી. ટીચર 

પરમાર ચંદ્રકાન્તભાઈ ગોવિંદભાઈ

Designation:આસી. ટીચર 

હરસીંગભાઈ રૂપસીંગભાઈ રાઠવા

Designation:આસી. ટીચર