શ્રીમતી વી. આર. શાહ હાઇસ્કૂલ
પાવી જેતપુર

ટ્રસ્ટીશ્રી

પ્રમુખ - હરિકૃષ્ણ ચંદુલાલ શાહ

ટ્રસ્ટીનું નામ- પાવી-જેતપુર કેળવણી મંડળ


ટ્રસ્ટીશ્રી